دانشجویان و استادان دانشگاه شهید بهشتی؛ جمعیت امام علی این هفته غرفه ای رو در این دانشگاه برپا کرده است.
تشریف بیارید و از این غرفه دیدن کنید.


مکان: میدان اصلی دانشگاه روبه‌روی کتابخانه مرکزی