در عمق وجود این کودکان شکوهیست بی نظیر

که با یافتن فرصت نقشی بدیع را برایمان به تصویر می کشند

که سراغ از اسمانی به رنگ معصومیت دارد....

.

.

.


http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/2.jpg

.

.

.

http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/1.jpg

.

.

.

http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/3.jpg

.

.

.

http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/5.jpg

.

.

.

http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/2.jpg

.

.

.

http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92.09-Akkasie%20Donya/4.jpg

.

.

.

جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)
با ما تماس بگیرید: 23051110
WWW.SOSAPOVERTY.OR