بزرگ مرد نوجوان تیم فوتبال پرشین با عکسهایش تصویر درد و واقعیت اجتماعش را به معرض نمایش میگذارد تا باری دگر پیاممان دهد که کم نیستند فرزندان با استعداد و توانمندی  چون او و اگر و تنها اگر انتخاب و زمینه ای مناسب در برشان باشد، حرفهایشان بسیار و توانشان در ساخت دنیایی روشن صد چندان خواهد بود...

او نخست پا به توپ در مستطیل سبز به ما باوری بخشید که ساخت امکانی صحیح برای فرزندانمان در هر کجای این سرزمین، ماحصلش گلی خواهد شد که شوق در همگان می آفریند و حال با خلق تصویری از درد به پرسش مسئولیت مان می نشیند... باید با خود بیندیشم که این بار آقای گل لیگ پرشین تصویر گر این مهم است!!!


برای بازدید و اعلام آمادگی جهت همکاری داوطلبانه در خانه علم دروازه غار، هر پنجشنبه ساعت 13 منتظرتان هستیم.

تلفن جهت هماهنگی: 02155168401- 09396007178