‎*خبرویژه*جلسات رابطین خانواده ها و تیم شناسایی محل*خبرویژه*
جلسات رابطین و تیم شناسایی هر هفته پنجشنبه ساعت 10 الی 12 صبح می باشد.
---
*فوری*عضو گیری تیم شناسایی، رابطین و رسیدگی به خانواده ها*فوری*
برای تیم شناسایی و رابطین و رسیدگی به خانواده های کودکان خانه علم دروازه غار فورا به نیرو نیاز داریم. کسانی که مایل به همکاری در این خصوص هستند، روز پنج شنبه ساعت 10 صبح در خانه علم دروازه غار باشند.
«گروه شناسایی محل، رابطین و رسیدگی به خانواده های کودکان خانه علم»