سولماز کوچولو به چه می اندیشد؟
هنرمند کوچک خانه علم دروازه غار آرزو دارد روزی یک طراح لباس مشهور بشود...
راستی این روزها یه خانوم مهربون داره بهش کمک می کنه که به آرزوش برسه... و اون نقاشی رو هم خودش کشیده.