درباره آیین کوچه گردان عاشق

در

نشریه آفاق شماره 2 (مرداد 92)

بخوانید.

http://sosapoverty.org/Editor/Documents/Nashriat/Other/afagh2.pdf