اعتراضی به اعتیاد فراگیر جامعه

اجرای نقالی با عنوان غریب خوانی 

شامگاه عاشورا شنبه ساعت 17 خانه ایرانی خاکسفید

زمان: شنبه 2 آبان، ساعت 17

مکان: تهرانپارس - انتهای خیابان جشنواره -خیابات زهدی - خیابان ولیعصر (عج) - پلاک 31