یک پنجشنبه ی تابستانی
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
:)
با سپاس از دوست محترمی که نهار بچه ها را مهمان کردند.