🌐افغانستانی در خاک و خون و جهانی در سکوت

🌀نفس انسانیت به شماره افتاده از  قتل عام میرزاولنگ...

@Darvazeghar