تا زمانیکه توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد.

"هلن کلر"

@Darvazeghar


https://t.me/darvazeghar