سه اثر هنری جیغ،لبخند و ماه بانو اثر کودکان کار دیروز که هنرمندان کوچک و شاگردان امروز خانه ایرانی دروازه غار تهران هستند....تابلوی ماه بانو اثر کودکان دروازه غار


تابلوی لبخند اثر کودکان دروازه غار


تابلوی جیغ اثر کودکان دروازه غار