سهم هر کدام از ما در ساختن یا ویرانی جهان هر کودک چه قدر است؟

آیا بر این عقیده ایم که کاری از دست ما برنمی آید؟

https://telegram.me/darvazeghar