✅سفری به کرمانشاه، محله جعفرآباد... ویران شده ای از فقر و اعتیاد...

◀️در خانه ایرانی محله جعفرآباد کرمانشاه با اعضای جمعیت که هم صحبت می شوی، از اعتیاد زنان و مردان این محله سخن می گویند و هر روزی که بر شمار معتادان به شیشه و... افزوده می شود و موادی که به سهولت در دسترس همگان است، جای نان. و در این میان کودکانی که بر بساط خماری و نئشگی پدر و مادرشان با افیون رخنه کرده در تن و جان به دنیا می آیند...

◀️اینجا یعنی جعفر آباد، کودک معتاد است و رنجور از فقر... 

◀️تصویر کودکی دو ساله را میبینی که کارتنی جای پتو، تن رنجورش را در برگرفته و مبتلا به اچ آی وی مثبت است. می گرید و گریه اش فریادیست تا فهم کنی در روزگارت معصومیت کودکان در درد و افیون با مرگ در می آویزد.

◀️روایتی دیگر می شنوی، مادری که شیشه  مادرانه هایش را به گور کشیده تا آنجا که با چاقو دندان کودکش را می کشد  تا خاموش کند ناله های دخترکش را...

◀️داستان کودکان جعفرآباد رنج نامه ایست که تا ابدیت یه تاریخ خوانده خواهد شد و پرسشی رستاخیزگونه از وجدان هر آن کس که در روزگار این کودک زندگی می کرده است، در هر کسوت و نقشی...


https://goo.gl/vRE8kO

@Darvazeghar