جنگ نرفتیم اما زیاد جنگیدیم
جانباز نیستیم اما با جونمون بازی کردیم
کوچه ای به نام ما نشد اما همیشه آواره کوچه ها بودیم
لباس خاکی نپوشیدیم اما لباسمون همیشه خاکی بود
عشقی نداشتیم ولی یه عمر عشقی بودیم

کسی دلش به ما خوش نبود ولی رفیقام باعث دلخوشیم بودن


سروده مصطفی - کارتن خوابِ دیروز

.
.
.