یادش به خیر تابستان سال 1389 وقتی که برای نخستین بار پارک خواجوی کرمانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و به فضایی برای بازی کودکان محله دروازه غار بدل گردید...
ویژه برنامه های پیام مهر نخستین بار کودکان محله مجالی یافتند تا با ورزش دوستی های خود را مستحکم کنند و نیروی خود را به راه درست به کار گیرند.
بیش از دو سال از نخستین باری که سجاد و سیامک با مچ اندازی در جشن پیام مهر آغازی دیگر را به ما آموختند، می گذرد و حالا هر دو در تیم فوتبال خانه علم دروازه غار در کنار همدیگر بازی می کنند.