سجاد امروز به تمرین فوتبال نیامد....غبتش پر از سوال بود چرا که او همیشه حاضر بود ،به دنبالش رفتیم ، سجاد ما رفته بود سر چهارراه دست فروشی....

دوران بدی است عزیزانم دورانی است دشوار که تحریم این سرزمین مرگ تدریجی است برای کودکانش ، هر روزشان پر است از خواهش و التماس تا با دستان خالی به خانه باز نگردند .....

اگرچه خانه ما کوچک است اما بی کرانی وجود این کودکان است ک این خانه را همچون کشتی نوح نجات بخش و پر از برکت ساخته با این کودکان همراه شوید تا سهم مان در این زمانه پر ز بی عدالتی فراموشی و بی تفاوتی نباشد با این کودکان همراه شوید که به حقیقت مایه نجاتند و حیات ابدی......