این بار فرق می کرد
تو دختر کوچک ما بر عکس روزهای قبل
با حوصله دست به رنگ و قلم مو بردی
حتی وقتی سه دوست دیگرت دست از نقاشی کردن برداشتند
ادامه دادی

زیباست نتیجه تلاش دختری که کمتر لبخند می زند
اما کشیدن لبخندی برای آدم نقاشی اش را فراموش نمی کند

زیباست نتیجه تلاش دختری که با تمام سختی های زندگیش
هنوز دنیا را رنگارنگ می کشد
و
آدم نقاشی اش
تنها دو چشم نافذ دارد و قلبی بزرگ
درست مانند خودش
.
.
.
عکس: اثر نقاشی ساناز، کودکی از دروازه غار
موضوع نقاشی: کشیدن تصور خود ار بدن انسان
...
خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل