این پیام
دعوت از شماست تا
همراهمان شوید
برای نجات جان یک انسان

...
روزی برای نجات صفر دست در دست هم نهادیم و مبلغی فراهم شد
که زندگی را به او بازگرداند
...
این بار، برای نجات جان ریحانه
نیاز به حضور و کلام ماست

...
پیام زیر، نوشته خانم شعله پاکروان، مادر ریحانه خطاب به ماست
دعوت او را لبیک گوییم:
زندگی را به ریحانه برگردانید. نام یک رخداد در فضای مجازی . هرگز عضو هیچ دسته و قیل و قال سیاسی نبوده ام.
یک مادر که همزمان با فعالیت اجتماعی و تحصیل ، بیش از هر چیز به خانواده و اصالت آن توجه داشته ام.
حتی در این هفت سال ذره ای به سوی خشونت های ناشی از عصبانیت رو نکردم. هر هفته به دیدن ریحانه رفته ام. راه دور و نزدیک فرقی نداشت.
به شوق دیدنش پر کشیدم. حتی اگر بیمار بودم . اکنون به نقطه ای رسیده ام که شب و روز ، در خواب و بیداری ، رویای نجات او را در سر میپرورانم.
حال که تقاضای پس دادن دخترم را پذیرفته اید ، انتظار دارم تپش های قلبم را بشنوید. دلهره و اضطرابم را.
در حال حاضر حال مادری را دارم که باید مراقب حرفها و رفتار فرزندانش در مجلسی رسمی باشد، تا مبادا ...
رخداد "زندگی را به ریحانه برگردانید" فقط برای نجات ریحانه است و نه هیچ چیز دیگر.
قرار نیست در این صفحه بحث سیاسی کنیم و مرده باد و زنده باد بگوییم. قرار نبست درس وکالت یا قضاوت بخوانیم. قرار نیست تمرین جنگ کنیم.
این رخداد برای تمرین صلح است. برای توصیه بخشش است.
برای تشخیص گناهکار از مجرم خطرناک است. برای شفقت. برای تشویق محبت بی شائبه به همه موجودات.
مبادا این رخداد آلوده به دشنام و جملات سخیف شود! مبادا کینه را شعله ور کند. رافت و گذشت ، جوهر و اصالت این رخداد است.
پرونده ریحانه هر چه بوده ، حکمش صادر شده و درست یا نادرست به مرحله نهایی رسیده. کنکاش در محتوای پرونده کمکی به دخترم نمیکند.
همچنان که آتش خشم خانواده مرحوم را شعله ور میکند. هیچ کس بیشتر از من مثنوی هفتاد من کاغذ این پرونده را زیر و رو نکرده .
اگر قاضی و وکیل به برگه های این پرونده به چشم شغلشان نگاه کرده اند ، من به چشم صفحه های زندگی دخترم.
 هفت سال است که شب و روز برگه هایش را زیر و رو میکنم. بارها و بارها صحنه ها را باز آفرینی کرده ام.
دهها بار در این باز آفرینی مرده ام و دوباره زنده شده ام. هر صفحه و هر بندش ، درد می آفریند و رنج.
در رخداد " زندگی را به ریحانه برگردانید " پرونده و پوشه اش که حالا کارتنی شده بسته است. هیچ حرفی نیست از شرح ماجرا.
فقط درخواست ، برای زنده ماندن دختری.
با هنر و ظرافت درخواست میکنیم از خدا و خلق خدا که فرصت زندگی را از ریحانه نگیرند.
دست نیاز و درخواست یاری به سویتان دراز کرده ام.
یاریم کنید در این روزگار تلخ
.
.
.
.


اگر قرار باشد یک نفر را در ملاءعام اعدام کنند تعداد بیشتری ازما ایرانیها حاضر میشویم؟
یا اگر جمعی شویم برای درخواست بخشش؟
در عمل ثابت کنیم که تعداد کسانی که در جامعه ما با حکم اعدام مخالف اند
بسیار بیشتر از تعداد کسانی است که برای تماشای اجرای این حکم می روند.
.
.
.
در صورتی که از اعضای فیسبوک هستید
به ایونت
زندگی را به ریحانه بازگردانید. Save Reyhaneh from Execution
بپیوندید
و شما نیز خانواده مقتول را به بخشش دعوت کنید
و
اگر امکان دسترسی به فیسبوک ندارید
پیام های خود برای خانواده اولیای دم را برای ما ایمیل کنید
تا ما در این ایونت بگذاریم
باشد که درخواست های بخشش ما
اثر کند و جانی نجات یابد
و به جامعه، زندگی دوباره ای بخشیده شود
.
.
.

سپاس از توجه شما
لطفا این پیام را بگسترانید

به امید اینکه با خواست جمعی همه ما، وقایع نیک پیش بیآید
به امید بخشش ریحانه و عدم اجرای حکم اعدام توسط خانواده محترم اولیای دم