فال فروش دیروز سرچهارراه، شاید عکاس حرفه ای فردا باشد که جایزه بین المللی را برای سرزمین مان با افتخار به ارمغان بیآورد؛ اگر و تنها اگر ما کنارش باشیم و حمایتش کنیم.
به راستی 
دنیا، عکاس کوچولوی خانه علم دروازه غار، به چه می اندیشد؟ شاید به اینکه رنج سالها تنهایی می تواند روزگاری به پایان برسد. امید را در انتهای چشمانش می توان یافت.