علم یک ابزار است، می تواند سازنده باشد و یا ویرانگر. وظیفه هر دانشمندی این است که دنباله علم خویش را بگیرد و آگاه شود که آیا علمش برای همه موجودات صلح را به ارمغان آورده است؟

https://telegram.me/darvazeghar