🌍در جهانی که پلاستیک جای همه چیز را گرفته است، یک کیسه پارچه ای می تواند جای کلی پلاستیک را بگیرد!

🌱پیشنهاد ما سبزین دست است

☘️روز نه به کیسه پلاستیکی گرامی باد

instagram.com/sabzindast

@Darvazeghar