در آخرین روز مسابقات هم در کنار کودکان و نوجوانان محلات حاشیه باشیم


خرید اینترنتی بلیط اختتامیه:

Donate.sosapoverty.org/persian


شماره کارت ویژه خرید بلیط (به نام جمعیت امام علی):

  ۶۱۰۴۳۳۷۹۸۱۷۶۷۰۸۸