ما در شکستن روزه فقر کودکان ایران سهیم می شویم...
www.facebook.com/events/908402702550812
‫#‏کوچه_گردان_عاشق‬
به وبسایت ما سربزنید:
http://kuchegardan.sosapoverty.org