دوستان!
ما به مقادیر زیادی روزنامه باطله یا کاغذ باطله نیازمندیم
( چیزی در حدود آنچه در عکس می بینید )
خیلی هم فوری... یعنی تا فردا عصر برسه به خانه علم
دست یاری و کاغذ رسان شما را به گرمی می فشاریم
...
با تشکر از توجه شما
گروه هنر
خانه علم دروازه غار


021-55168401