🔭 

✅روز زنان و علم را میتوان تلفیقی از دانش و آگاهی زنان و مسئولیت آن ها در هر جامعه ای دانست. زنانی که میتوانند با آموزش و یادگیری توانایی خود را به عرصه اجرا در بیاورند. 

✅زنان امروز با تصویر تمام خواسته هایشان در نگاه اجتماع ، خود را به مرتبه ی عمل می رسانند تا کمی از فرصت های خاکستری شان را باز یابند . روز زنان و علم یاد آور می شود که زن با ظرافت و ظرفیت خود به اندوختن تجربه می پردازد و از آن ها در راستای پیشرفت و حتی جبران لحظه هایش استفاده کند.

✅زنان خانه اشتغال نیز از این دایره بیرون نیستند و هر کدام با همت خود دنیا را جور دیگری می بینند تا از فرصتی که در اختیارشان هست در جهت تحقق رویاهای خود بهره برند. آن ها باشناخت حقوق و نقش خود و به کارگیری مهارت هایشان میتوانند برای همیشه نام این روز را در تقویم زنده نگه دارند.


https://goo.gl/9z4rMc

@Darvazeghar