"تنها چیزی که به آن فکر می کنم دیواریست که بین من و مهر و محبت پدر و مادر و خواهرانم فاصله انداخته..."


https://telegram.me/darvazeghar