به یاد آرش عزیزمان، جمعه گذشته، 22 اسفند ماه 93
بازی فوتبال دوستانه ای بین تیم های پرشین دو محله معضلخیز تهران
دروازه غار و کوره پزخانه برگزار شد.

یاد و خاطر آرش صحراگرد، بازیکن جوانمرد
تیم فوتبال پرشین دروازه غار را گرامی می داریم
و عهد می بندیم مسئولانه تر از همیشه
کنار آرش های دیگرمان باشیم.