دو خط موازی می تواند خطوط دفتر زبان کودکی باشد که سعی دارد حروف انگلیسی را بین دو خط با دقت خاصی بنویسد. 
دو خط موازی می تواند ریل خطوط راه آهن باشد و راهی برای به هم رسیدن ها 
دو خط موازی می تواند خط های پله سرسره هایی باشد که کودکان با شادی و بی قیدی پا روی آن می گذارند
دو خط موازی اما.....

می تواند نتیجه مثبت و شوم آزمایش کیت مورفین یک کودک باشد که چون آوار بر سرت خراب شود و دلت را چنگ زند...

به رویداد(ایونت) سیمنار اعتیاد کودکان و نوجوانان در محله های معضل خیز بپیوندید: