📻رادیو از غار بخوان، نمره ۲

🙏🏻آرزوهایی برای سال نو

🕊کودکان دروازه غار نیز این بار از آرزوهای خود برای انسانها می گویند...


https://t.me/darvazeghar