مراسم دعای عرفه 

خانه ایرانی مولوی ساعت دو بعد ازظهر پنجشنبه