همیشه به یاد داشته باش
افراد به تنهایی به جنایتهای بزرگ دست نزده اند.
همیشه توده ها هستند که جنایتهای بزرگ را مرتکب میشوند.

در میان انبوه مردم هیچ کسی احساس نمی کند:
"من مسئول آن چیزی هستم که در حال وقوع است"

فرد پیش از ارتکاب هر جنایتی بارها به پیامدهای آن می اندیشد.
چه می کنی؟
آیا درست است؟
آیا خودآگاه تو اجازه می دهد؟

اما نه!
وقتی جماعتی در میان باشد
می توانی در میان جمع پناه بگیری
هرگز کسی نخواهد فهمید که تو نیز نقشی در جنایت داشته ای!
.
.
.
شری راجنیش