یک پنجشنبه پاییزی
کلاس نقاشی خانه علم دروازه غار
دستان هنرمند و پر از استعداد کودکان عزیز ما

نقاشی ها، اثر دست و انگشتان کوچک بچه هاست...