❌ در دسترس بودن مواد مخدر و نبود برنامه منسجم و همه گیر در جلوگیری از توزیع مواد مخدر خود مولد بسیاری از این آسیبهاست که می بایست اولویت امروز اجتماع ما قرار گیرد .

https://telegram.me/darvazeghar