سهمی هر چند اندک داشته باشیم در تامین خانه ای برای 100 کودک و 30 مادر سرپرست خانواده تحت پوشش در  احمد آباد مستوفی.

به رویداد(ایونت) فیس بوکی زیر بپیوندید:

https://www.facebook.com/events/1471074559877149