🔷روزها آوارگی، مرگ و گرسنگی را به جان دیدن، تا کوچ اجباری کند به سرزمینی دیگر ... حالا آوارگیش کار در خیابان های شهر و سرزمینی است که به آن هجرت کرده تا خانه و کاشانه ای بسازند.....

🔶روز اول که به این خانه آمد ساکت و آرام، پر از درد و پرسش از درد!

 اما سکوت چشمانش به نگاهمان چنگ میزد و امید خاموش شده در وجودش نهیبمان  ....

🔷امروز که قلم دست گرفت، رنگ به رنگ بر سفیدی کاغذ نقش جان میزد، جوانه امید و شوق زندگی در چشمان خندانش میشکفت و کلامی که به شوق دعوتت میکرد تا نقاشی اش را ببینی، حقیقتی بینهایت بود که معنا بخش جان وجودت میشد.

🔶اینکه  شوق حیات و هستی را با گرفتن دستانش و غرق شدن در نگاه معصومش به جان بنشانی و بر خود بخوانی "هست" باید شویم در خنده کودکی و اجتماعی که "هست" باید شود در احقاق حقوق کودکانش .. 

🔷به راستی حیات جاودان انسانیت در خنده کودکانه ایست که امید را نوید میدهد و مرگ حتم انسانیت یک اجتماع، هنگامیست که کود‌کانش شوق زندگی و امید در وجودشان از فقر و جنگ و اعتیاد  بخشکد.


📣 خانه ایرانی دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به کودکان و نوجوانان محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.

📣 برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 55168401 _ 09396007178

https://goo.gl/kQrxzJ


https://telegram.me/darvazeghar