سارینا، کودک شناسایی شده در طرح کوچه گردان عاشق در کرمانشاه، که جمعیت امام علی در حال تلاش برای فراهم کردن شرایط عمل جراحی دستش است.


خالق اثر: فخرالدین دوست محمد، هنرمند کرمانشاهی


#کوچه_گردان_عاشق