اون دست های کوچیکتو جمع نکن، تو شاهکار خلق کردی، 
تو خورشید کشیدی و نور بخشیدی.
به همه ی سیاهی ها رنگ دادی.
هنرمند من، دست های تو زیبایی خلق میکنن، 
بگو که بدونم این دست ها لایق پول سیاهی که من برای فرار از خودم خرج میکنم نیستند. 
بگو که بد
ونم...
بگو که از خودم و دنیایی که ساختم بیرون بیام.
---
سمیه؛ مربی داوطلب کارگاه نقاشی روی کیسه های دوستدار محیط زیست بچه های خونه علم دروازه غار