«خدا را در لبخند کودکان جستجو کنیم.»
خانه علم دروازه غار تهران؛ حامی کودکان کار محروم از تحصیل
www.facebook.com/darvazeghar
---
عکاس: ندا مرادی