🔸اینجا خانه اشتغال است ، خانه ای برای زنان سرپرست خانوار ، خانه ای برای مادران 

هدف از جمع شدن در این خانه ، اشتغال و توانمند سازی زنان است تا بتوانند به جای شغلهای کاذب و یا آسیب زننده ، محل امنی برای کسب درآمد داشته باشند و همینطور تحت حمایت های معنوی ، سلامتی، پزشکی و غیره قرار گیرند. 

🔅 اما نور و برکت این خانه فقط برای این زنان نیست ، این نور و برکت برای ما هم اگر بیشتر نباشد کمتر نیست . 

برای من و تو که هر کدام در گوشه ای از این شهر بزرگ در تکرار روز مرگیها و شاید خود دیدن ها ، روزهای عمر را فقط سپری می کنیم تا در یک روز به نقطه انتها برسیم . 

وقتی برای حتی چند ساعت در هفته ، رشته تکرار روزها را قطع می کنی و بر می خیزی و به سوی این خانه می آیی برای بودن در کنار این مادران ، و به امید روشن شدن نوری در قلبی ، در خانه ای ، انعکاس این نور وجود تو را فرا می گیرد و چنان روشن می شوی که این نور بر همه زندگی ات می تابد ، بر همه روزها  و تکرارها ....

و زایشی نو را در هستی ات درک می کنی که دیگر نقطه انتهایی برای آن نمی یابی.

goo.gl/ogTM2g

https://telegram.me/darvazeghar

instagram.com/darvazegharhouse