خاله میشه بیاید بابای منو ترک بدید آخه منو خیلی اذیت میکنه... انعکاس طنین خواهش کودکانه ای که وجودت رو به تلاطم میندازه و نگاه پر تمنایی که خواهان حضوریست که رهاش کنه از مردمانی که جز وحشت و رنج براش تعریفی نداشتن و ندارن همه و همه تو رو تبدیل به فریادی میکنه که دیگه قادر به خفه کردنش نیستی و خواهان اونی که به اندازه تمام همه نبودن ها ،نشنیدن ها و نفهمیدن ها تو باشی ، بشنوی و بفهمی....