خاطرات تلخ و شیرین ما 

---

امروز خدا با تمام بزرگی اش، پشت در خانه علم دروازه غار کنار سودابه و المیرا و فاطمه روی چادری که پهن شده بود، با آنها به سادگی یک عشق خاله بازی می کرد ...!

---

عکس و نوشته از زهره؛ داوطلب فعال در خانه علم