مهد کودک خانه علم برای کودکان دروازه غار فرصتی است برای با هم بودن ، شاد بودن، خطی به یادگار کشیدن، خط خطی کردن.

کودکم اینجا یاد می گیرد باید کاغذ سفید را خط خطی کرد، نباید اجازه داد خطهای سیاه ، سفیدی قلب را پر کند.

اینجا اگر قطعات پازل را کنار هم می چیند، یاد میگیرد که زندگی پازلی است پر از قطعات گم شده ، که باید آنها را پیدا کرد و درست سرجای خود قرارداد.

یاد میگیرد اگر نبودِ آغوش پر مهر مادر و مردانگی پدر، پازل زندگی اش را به هم ریخته است، شاید بتوان آن را با آغوش پر مهر مربی اش کامل کرد، شاید....

او می آید تا یاد بگیرد ، اما درسی بزرگ به ما می دهد.

می آموزد چگونه کودکی در خانه ای است که خالی از مهر مادر است، که پر از درد است ، پر از دود است.

چگونه میشود با همه کودکی درک کرد فقر را، اعتیاد پدر را ، اعتیاد مادر را و نامردی زمانه را. چگونه می شود این همه درد داشت اما بازهم مهربان بود؟!

او یاد میگیرد اما من هم چنان در حیرتم...

---

زهرا ن، معلم داوطلب خانه علم