من توی زندگیم مشکلات زیادی دارم. الان 6 سالی می شد که رنگ آرامش و ندیده بودم، انگار همه چیز سر ناسازگاری گذاشته بودن! دیگه کم آورده بودم تا اینکه اومدم این جا. این بچه ها آرامشی به من دادن که توی همه زندگیم احساس نکرده بودم. مشکلاتم هنوز برطرف نشده اما درونم زیرو رو شده.

این بچه ها وجود شون بوی خدارو میده. امروز سولماز بهم یه نقاشی هدیه داد و گفت ببخشید که دفعه پیش داد زدم و دختر خوبی نبودم. امروز یوسف کاردستی اش رو بهم نشون داد، با ˏگل کاردستی درست کرده بودن. به جای گلدون قلیون درست کرده بود.

 سولماز