امروز
خانم مهربان و عزیزی در اوج سادگی و با عشق به کودکان
به پیج پیام داد که او و نامزدش تصمیم گرفته اند
تا هزینه مراسم نامزدی شان را به نفع کودکان تحت پوشش اهدا کنند.

خواستیم با انتشار این مطلب ازشون تشکر و براشون آرزوی خوشبختی کنیم.
به امید روزی که این قبیل کارهای زیبای دیگرخواهانه و ماندگار در جامعه مان فرهنگ سازی بشود.
.
.
.