با تو از تو می نویسم، تا بدانی قلبم برای تو می تپد.
تقدیم به سمانه که با مهرو استقامت بی حدش از برادر کوچکش مراقبت می کند و عصرها بعد از کلاسهای درس خانه علم در مترو از من و شما میخواهد از او دستمال کاغذی بخریم تا مخارج خانه را در غیاب پدرش به همراه مادر فراهم کنند.