تیم مددکاری خانه علم مدتی است که فعال شده!
هرکدام از اعضای داوطلب خانه علم به صورت گروهی رابط خانواده چندنفر از بچه ها شدند.
وظیفه اصلی ورود به خانه هاست برای ارتباط باخانواده!
مخصوصا بچه هایی که امسال به مدرسه فرستادیمشان...
یکی از آن خانه ها خانه رامین و پوریاست و آن برادر کوچک همیشه برهنه شان،بنیامین...
از خانه شان نمیگویم! نمیگویم که پاتوق بود برای مصرف مواد!
نمیگویم که حمام اصلا نداشت نمیگویم که خرابه بود تا خانه نمیگویم که گاز نداشت برای زمستان
از نداشته هایش که زیاد بود بگذریم از این که مادر کودکانش را بی محابا تحقیر میکرد و فحش میداد
از اینکه پدر وقتی عصبانی میشد و کیفش کوک نبود کتک میزد ...کتک میزد...کتک میزد
و نمیدید آنکه زیردستهایش مچاله میشود،کبود میشود،اشک میریزد و تباه میشود به سادگی کودک است...
بیا از داشته های قشنگشان بگوییم:
اول رفتم مدرسه رامین تا جویای وضعیت درسی اش شوم!
یک گوشه حیاط مدرسه کز کرده بود تنها و دور از جمع.
مرا که دید گل از گلش شکفت با همه نیرو به سمتم دوید و مرا در آغوش کشید!
معلمش میگفت به خاطر بوی بد تن و لباسهایش توی مدرسه تنها مانده!
گفت به مادرش بگویید لباسهایش را بشوید!
نمیدانست که مادرش گرفتارتر از آن است که یادش باشد بچه ای دارد!
یخچال خانه رامین به برق وصل نبود اصلا!از بس که خالی بود...
در یخچال را که باز کردم به بهانه آب خنک...یک چیز قشنگ آنجا بود...
یک ستاره کوچک که رامین هر روز از روی شانه هایش برمیدارد و توی یخچال پنهان میکند!
یک نقطه امید...چیزی که روزی آرزوی رامین بود
امروز آنقدر نزدیک است به دنیای پاک معصومانه اش که با همه وجود از آن محافظت میکند!
-عمو جون این چیه تو یخچال گذاشتی؟
-(با صدایی که تلاش میکرد آهسته باشد،در حالی که زیرچشمی حواسش به پدرش بود)
عمو این کیف مدرسه امه! -(من هم مثل او صدایم را آرام کردم)
خب چرا گذاشتیش تو یخچال؟ -برای اینکه بابام نبینه!تا حالا دوبار رفته کیفامو فروخته...
رامین هر روز ستاره کوچک روشنش را توی یخچال پنهان میکند!
.
.
.عکس: رامین از خانه علم قلعه ساختمان مشهد
خانه علم قلعه ساختمان مشهد یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی است
که به ارائه خدمات امدادی و آموزشی رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل می پردازد.
...
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)