سیزده ساله است.
دو سه هفته ای است که نیامده.
معلمش منتظر است.
سراغش را از بچه ها می گیریم.
یکی می گوید: "نامزد کرده. ولی شما به کسی نگید که از من شنیدید".
به آخرین فرم ارزیابی کلاس کتابخوانی اش نگاه می کنم.
معلمش در پای فرم نوشته است:
"مائده مرحله ی حساسی را پشت سر می گذارد.
مدام در کتاب ها به دنبال یک الگوی خوب می گردد".
 


خاطره ای از احسان... عضو داوطلب تیم کتابخانه