عشق از جنس آشوب است یا که چیزی شبیه آتش برخاسته از مغز استخوان آگاهی که تا گوشت بودن را نیز می سوزاند. عشقه آن پیچک باغستان خیال شاعران باشد . عشق از نظر ما جمعیت دانشجویی امام علی ها چیزی از همان جنس انکار آتش است و غرور مهیب بودن. از همین روست که خدا و شیطان و انسش در بر عشقند در ازل ابتدا 

عشق تو بود از جنس مهیب اگاهی با هیزم استخوانت که حتی گریه های سختت و چشمان همیشه بارانیت آتشش را خاموش نمی کرد. تو بودی نزدیک نزدیک. نزدیک تر از رگ گردن و خواب خدا به همه بچه های خاک سفید و دروازه غار و فرحزاد... تو بودی برتراز مهمل بازی های آدمهای الکی خوش که به بی هویتی خود با بغل کردن کودکان بی جا مانده و بی غذا هویت می دهند و میایند و می روند فصلی، بدون درک یا اندکی از سوختن آگاهی تو که بر جانشان نشیند. تو بودی با درد جانگاه همان سردی کوچه ها؛ خانه های دود زده اعتیاد؛ زنان فرش شده در ظلمت فحشا و بدتر کودکان بی فریاد رس بی فریاد... تو بودی عزیز... گریستی خواستی فریاد شدی طلبیدی ما را گفتی یا امام علی، معاویه شهرمان را سوزانده. گفتی دود در این کوچه ها خواب کودکان است. گفتی یا مردمان این سرزمین اگر دین ندارید آزاده باشید و برخیزید برای طفلک معصوم بی پناه... تو بودی که ما را آتش زدی و برخیزاندی

مینای من... دخترم تو بودی که مسیر روشن را به ما نشان دادی. پا به پای ما شدی و رسم عشق هویدا کردی و ما را به در خانه صدها کودک بردی. تو بودی که در بالماسکه صدها خیریه دروغ و این کمیته های بی امداد، گفتی رویای کودکان خاک سفید و دروازه غار را؛ تو بودی که رویایی داشتی. رویای حق کودکان سرزمینمان ...تو خواستی که خانه علم، علم و عمل باشد و بر علمیه های بی علم و عمل،‌ افضل و اعلا 

تو بودی خواستی دخترم. مینای من که من در پیش تدریس عشق تو، درد بودن را به استخوان آگاهیم نشاندم. تو بودی دخترم که مسیر رستگاری این خانه های علم و این طرح تدریس عشق و این طرح کودکان بی کتاب را به جمع مانشان دادی. دهها خانه علم ایرانی جمعیت که از روز اشک تو، رودخانه اشک تو، ‌اقیانوس اشک تو برقرار شده، مبارک. این خانه ها از دهها به صدها خواهد رسید عزیز. طوفان نوح صبر تو نزدیک است. ظلم رفتنی است. در زیتون نشسته بر منقار کبوتر صلح اندیشه تو 

بازهم می گویم مینای زمانیان من و ما این خانه ها بر تو مبارک باشد

---

شارمین میمندی نژاد - موسس جمعیت امام علی

---

آدرس صفحات فیس بوک خانه های ایرانی جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی

http://www.facebook.com/darvazeghar

http://www.facebook.com/sosapoverty

http://www.facebook.com/khanefarahzad

http://www.facebook.com/khane.irani.shahre.rey

http://www.facebook.com/khaneIrani

http://www.facebook.com/uneducatedchildren

http://www.facebook.com/art.sosapoverty

http://www.facebook.com/Pishva.IH

http://www.facebook.com/tadrisEshgh

برای شنیدن صدای مینا زمانیان دختری از محله خاکسفید تهران که اندیشه طرح کودکان بی کتاب و راه اندازی خانه های علم جمعیت امام علی از اوست، به لینک زیر بروید:

http://www.facebook.com/photo.php?v=3343235064258