دنیا را محبت نجات میدهد.
دنیای ما امسال به کلاس دوم رفت.
امسال دنیای ما به مدرسه رفت...
رفتنی که غیرممکنی را بر ما ممکن ساخت
دوباره پیامی از آسمان که کودکان آسمانی اند را برای ما زمینیان چه زیبا خواند.
دخترم تو معجزه وار ایستادی و ایستادن به ما آموختی
یکسال بر همه رنج هایت خندیدی و به ما باور صبر دادی
دخترم درست لحظه ای که پا به مدرسه گذاشتی
یاد روزی افتادم که برای اولین بار به خانه علم پا گذاشتی
گریزان بودی و سخت، چشمانت خسته از درد بود و یارای رفتن نداشتی...
اما چشمان امروزت رنگ دیگری داشت و لبریز از مهر بود
مصمم بودی و خنده ات دوباره نوری شد که مرا به رفتن می خواند
باید رفت وقتی تو این چنین زیبا شکفتی...
دنیا جان، تو فریاد تمام دخترکان و پسرکانی هستی
که در گوشه گوشه این سرزمین بی رحمانه حقی برایشان قایل نیستند
و کودکی هایشان می سوزد و کسی دم نمی زند...
کاش دنیای ما هم رنگ تو را داشت رنگ خدا
رنگ دنیای خانه علم ما
رنگ آسمان
.
.
.


عکس: دنیا کوچولو از خونه علم دروازه غار تهران