دو تا از اعضای تیم فوتبال خانه علمبازی جوانمردانه رو باید از این بچه ها یاد گرفت.هر دو نان آور خانه اند. یکی با دست فروشی و دیگری با کار در مکانیکی.از طرفی هم دارن برای باسواد شدن تلاش می کنن چون شرط کاپیتان تیم شدن، باسواد شدنه...